ظریف: دولت آمریکا را مسئول حفظ اموالمان می دانیم/اگر دست