inam az gorbe khodemun ke 4 ta be donya avorde rangarang