بعدک بالکلب یاغالی ماناسیک نتفارک جسد واسمک علی لسانی جذب کل...

بعدک بالکلب یاغالی ماناسیک نتفارک جسد واسمک علی لسانی جذب کلمن یکلک ماافکر بیک بسمک نبض کلبی وعزفت الحانی یاأول محطه بعشک ماموجود یانغمة وتر تعزفهه شریانی اتمنی تجینی ونکعد انه ویاک وسولفلک شعر من عمق وجدانی وعلی اذراعی انیمک وکتم الانفاس خاطر من تفز ملهوفه تلکانی ؛؛؛؛""""؛؛؛؛

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها