️یا مولانا ابوالحسن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ....صـاحـب...

️یا مولانا ابوالحسن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ....

صـاحـبِ اسـرارِ «سـُبْـحـانَ الَّـذی اسـری» عـلـی اسـت مـقـصـدِ سـیـرِ رسـول از مـسـجـدُ الـاقـصـی عـلـی اسـت طــاقِ جـفــت ابــروانــش قــابِ قـوسـیـنِ رســول آیـــتِ حــــق در مــقــامِ قـــربِ "اَو اَدْنـی" عـلـی اسـت شـاهـدِ مـا بـر عُـلـوّش آیـه هـای بــَیّــنــه بـیـنِ آیـاتِ الـهـی آیـتِ کـبـری عـلـی اسـت «قُـلْ هُـوَ الـلّـهُ اَحـد» تـفسیری از اخـلـاصِ اوسـت در کـمـالِ بـنـدگـی یـکـتـای بـی هـمـتـا عـلـی اسـت حـــــافـــــظِ جــــــانِ عـــلـی «فَـالـلّـه خـَیـْرٌ حـافـظـا» حـــــافـــــظِ قـــــرآن بـه «اِنّـا نَـحْـنُ نـَزَّلْـنـا» عـلـی اسـت آیـــتُ الـکـرســی بـــه اســـمِ اعـظـمـش مـُسْـتـَمْـسِـک اسـت ای مـسـلــمـانــان بـــه قـــرآن "عُـروةُ الـوُثـقـی" عـلـی اسـت شـرحِ آن را از «اَلَـمْ نـَشـْرَح لَـکَ صـَدْرَک» بـپـرس آنـکـه شــرحِ صـدر مـی افــزود بـر طـاهـا عـلـی اسـت سـیـرْ در «مـا فـِی الـسَّـمـوات وَ مـا فـیِ الـارض» کُـن چـشـمِ دل وا کــن بـبـیـن پـیـدا و نـاپـیـدا عـلـی اسـت بـا حـدیـثِ طـِیـر،تـا اوج خــدا پـــرواز کـن آنـکـه بـا ایـن بـال مـا را میـبرد بـالـا عـلـی اسـت «اُدْخـُلــوُهـــا بِـسـَـلـامٍ ذلِــکَ یَــوْمُ الْـخـُلــوُد» در مـقـامِ قـــافِ قــرآن جـنّـتُ الـاَعـلـی عـلـی اسـت از «اَلــَمْ اَعـْهـَد اِلـَیـْکُـــم یـــا بـنـی آدم» بـپـرس تـا بـدانی در وفـای عـهـدِ حـق «اَوْفـی» عـلـی اسـت آسـمــانِ «رَبـَّنـا اَنْـزِل عَـلـَیـْنـا مــــائـده» سـفـــره دارِ «اَنْــــتَ خــَیـْــرُ الـرّازقـیِـن» مـولـا علی اسـت نـورِ عـلمـش "عـَلـّم الـاِنـسـان مـَا لـم یـَعـْلـَم" اسـت "عـَلَّـمَ الـقـرآن" عـلـی و عَلَّـمَ الْـاَسـمـَا عـلـی اسـت لـوحِ مـحـفـوظِ خـدا "مـَن عِنـْدَه عـِلـْمُ الْـکـِتَـاب " در دو عـالـم "یـَعْـلَـمُ الـْجـَهـْـرُ و مـا یـَخْـفـَی" عـلـی اسـت در طـــریـقـت،رایـــتِ «اِنّــا هَـدَیْـنـاه الـسـَّبـیـل» رهـنـمـای «اَلـَّذیـنَ جـاهَــدوا فـِیـنـا» عـلـی اسـت اخـتـرِ تـابـنـدهء «اِنّـا عَـلَـیْـنَـا لِـلْهـُــدَی» مـاهِ ظـلـمـت سـوزِ «والـلّـیـلِ اِذا یَـغـْشـَی» عـلـی اسـت نـوح، ایـمـن مـانـد از طــوفـان بـه یـُمـنِ نـامِ او بـاءِ « بـِسْـمِ الـلَّـهِ مَـجـْرَ‌یـهــَا وَمُـرْ‌سـَیـهـَا» عـلـی اسـت گــر چــه مــا بـیـنِ رســــولـانِ الـهـی فـرق نـیـسـت مـعـجـزِ مـوسـی عـصـا و معجزِ طـاهـا عـلـی اسـت در مـقــامِ صـــدق، سـلـطــانِ نـصـیـرِ مـصـطـفـی مـالـکُ الـمـُلـکـی کـه دارد تـاجِ کـَرَّمْـنـا عـلـی اسـت روحِ رحـمــن ، قـلـبِ قـــــرآن جـانِ یـس ، نـفـسِ فـجـر صـاحبِ قـدر و مـعـارج، شاهـدِ اِسـری عـلـی اسـت عـمـره و حـج و طـواف و کـعـبـه و رکـن و مـقـام زمـزم و سـعـی و صـفـا و مـروه و مَـسـعـی عـلـی اسـت یــا عـلـی و یــا عـظـیـم و یــا غـفـور و یــا رحـیـم یــا الـهـی مـظـهـر اسـمـاءک الـحـسـنـی عـلـی اسـت بـشـنــو از احـمـــد حـدیــــثِ «حـَیـثُـمـا دارَ عـلـی» تـا بـبـیـنـی هـر طـرف رو آورد حـق بـا عـلـی اسـت قـرن هـا تـفـسیـرِ ذوالـقَـرنـیـنِ قـرآن کـرده انـد از قـرائـن روشـن اسـت آن بی قـریـن مـولـا عـلـی اسـت یـادِ او «تـَنْهَی عـَنِ الْـفـَحْشـَاءِ وَ الْـمُـنْـکـَر» کـنـد در نـمـازِ قـــرب «ذکـــر الـلّـهُ اکـبــر» یـا عـلـی اسـت سـجـده، رازِ ســر بـه مُـهــری بـود و آخـر فـاش شـد رازدارِ «سـَبـِّـح اسْــــــمِ رَبـِّـکَ الْـاَعـلـی» عـلـی اسـت ذوالـفـقـار اثـبـاتِ حـق و نـفیِ بـاطـل مـی کـنـد بـی گـمـان فـاروقِ اعـظـــم در جـهـان تـنـهـا عـلـی اسـت تـیـغـش «اَنـْزَلـْنـَا الـْحـَدیـِـد» و ضـربـتـش «بـَأسٌ شَـدیـِد» بـهـتـریـن تـوصـیـفِ فـتـحـش لَـا فَـتـَی اِلّـا عـلـی اسـت خــشــمِ او "صَــبَّ عَـلَـیـْهـِـمْ رَبـُّکَ سَـوْطَ عَــذَاب" "وَ یـَقـُول الـْکَـافِرُ یَـا لَـیْـتـَنـِی فاطمة المعصومة علیهاالسلام https://telegram.me/ya_fateme_masome اَلـلــَّهــُمَّ صَلِّ عَـلــَی مُحمـَّــــدٍ وَآل مُحمـَّــــدٍ وَعَجّـــِلْ فــَرَجَهــُـمْ وَأهْلِکْ عَدُوَّهــُمْ بر دشمن مرتضی علی لعنت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار