"اگر تمام جهان علیه من قیام کنند،دست از حق و حقیقت برنمی