در این قسمت مقاله به تمهیداتی که این تشکیلات پلید، برای ت