دستم را لای موهام بردم اشک هام رو پاک کردم بازوهام رو بغل