این عکس تقدیم به تمام بچه های تهران بزرگ و حومه که یک دنی