همه بدنم سر کسایی خط خطی شد ک ارزش ی دونه زخمم نداشتن