این یه حقیقت نیست چون وقتی تو نبودی بازم پشتت بودم