رفتنت خون در دل خورشید کرد ....اشک اندر دیده ’ ناهید کرد