عمو عباس....فدای شما عموی خوبم....عمو جووون چه مهرررررربو