مواد مخدری که از مشتقات تریاک (opium ) هستند که شامل مورف