ویژه کنید
عکس و تصویر ♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚ رسمه رفاقت اینکه با رفیق پیر بشی نه اینکه وسطه راه از رفیق سیر ...

♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚ رسمه رفاقت اینکه با رفیق پیر بشی...

♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚


رسمه رفاقت
اینکه
با رفیق پیر بشی
نه اینکه
وسطه راه از رفیق سیر
★★★★★★★★★★★★★★★


گفتند :دوست چند بخشه
گفتم :ای بابا دوست
کارش از بخش و روستا و شهر
گذشته
دوست یه دنیاست
✡✫✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡رفیق
یه نصیحت :مواظب به خودت باش
یه خواهش :هیچ وقت عوض نشو
یه آرزو : فراموشم نکن
یه حقیقت :دلم برات تنگ شده✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯


دوستی یعنی
دوستتو به هیچ کسی
نفروشی

♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚

کمی تا مقداری رمزیه مطلبه عکس =-O

Loading...