وزارت کشور ، همایش اقتصاد مقاومتی را با حضور استانداران و