مُا هُمُینُیمُ کُهُ هُسٌتٌیمُشُاخٌ نُیسٌتٌیمُ چٌوُنُ گٌاوُ ن...

مُا هُمُینُیمُ کُهُ هُسٌتٌیمُ

شُاخٌ نُیسٌتٌیمُ چٌوُنُ گٌاوُ نُیسٌتٌیمُ

خٌاصٌ نُیسٌتٌیمُ چٌوُنُ عُقٌـכهُ نُـכارٌُیمُ

بٌالٌـا نُیسٌتٌیمُ چٌوُنُ پٌرٌچٌمُ نُیسٌتٌیمُ

فٌقٌطٌ یهُ ﺂـכمُیمُ، چٌیزٌی کُهُ خٌیلٌـیا نُیسٌتٌنُ
#taylor

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار