خداوندا کاری کرده ام مرا ببخش، از تو چه پنهان یکی را هم ق