نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نمیدونمـ ـ چرا🌪 ✨ دلمـ ـ واسهـ ـ ڪسایے🍒 🎈 تنگـ ـ میشهـ ـ👅 ☘ کهـ ـ نباید بشهـ ـ⚫ ️🍂

نمیدونمـ ـ چرا🌪 ✨ دلمـ ـ واسهـ ـ ڪسایے🍒 🎈 تنگـ ـ میشهـ ـ👅 ☘ کهـ ـ نباید بشهـ ـ⚫ ️🍂

نمیدونمـ ـ چرا🌪 ✨ دلمـ ـ واسهـ ـ ڪسایے🍒 🎈 تنگـ ـ میشهـ ـ👅 ☘ کهـ ـ نباید بشهـ ـ⚫ ️🍂

نمیدونمـ ـ چرا🌪 ✨ دلمـ ـ واسهـ ـ ڪسایے🍒 🎈 تنگـ ـ میشهـ ـ👅 ☘ کهـ ـ نباید بشهـ ـ⚫ ️🍂

دلمـ میسوزهـ وآسهـ اونـ لحظهـ هاییـ کهـ میتونستمـ شآد بآشَمـ... اَمآ نَشُد:)

دلمـ میسوزهـ وآسهـ اونـ لحظهـ هاییـ کهـ میتونستمـ شآد بآشَمـ... اَمآ نَشُد:)

نمیدونمـ ـ چرا🌪 ✨ دلمـ ـ واسهـ ـ ڪسایے🍒 🎈 تنگـ ـ میشهـ ـ👅 ☘ کهـ ـ نباید بشهـ ـ⚫ ️🍂

نمیدونمـ ـ چرا🌪 ✨ دلمـ ـ واسهـ ـ ڪسایے🍒 🎈 تنگـ ـ میشهـ ـ👅 ☘ کهـ ـ نباید بشهـ ـ⚫ ️🍂

me i am#rose |• کاشـ منـ همـ براشـ🙃 🌸 |• مثلـ همهـ بودمـ👽 ‌ 🌸 |• اونـ برایـ همهـ خوبهـ👌 🏻 🌸 |• برایـ همهـ هستـ💁 🏻 🌸 |• جـز مـنـ💔

me i am#rose |• کاشـ منـ همـ براشـ🙃 🌸 |• مثلـ همهـ بودمـ👽 ‌ 🌸 |• اونـ برایـ همهـ خوبهـ👌 🏻 🌸 |• برایـ همهـ هستـ💁 🏻 🌸 |• جـز مـنـ💔

‌ 🌸 |• کاشـ منـ همـ براشـ🙃 🌸 |• مثلـ همهـ بودمـ👽 ‌ 🌸 |• اونـ برایـ همهـ خوبهـ👌 🏻 🌸 |• برایـ همهـ هستـ💁 🏻 🌸 |• جـز مـنـ💔 ‌

‌ 🌸 |• کاشـ منـ همـ براشـ🙃 🌸 |• مثلـ همهـ بودمـ👽 ‌ 🌸 |• اونـ برایـ همهـ خوبهـ👌 🏻 🌸 |• برایـ همهـ هستـ💁 🏻 🌸 |• جـز مـنـ💔 ‌

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

🌸 |• کاشـ منـ همـ براشـ🙃 🌸 |• مثلـ همهـ بودمـ👽 ‌ 🌸 |• اونـ برایـ همهـ خوبهـ👌 🏻 🌸 |• برایـ همهـ هستـ💁 🏻 🌸 |• جـز مـنـ💔

🌸 |• کاشـ منـ همـ براشـ🙃 🌸 |• مثلـ همهـ بودمـ👽 ‌ 🌸 |• اونـ برایـ همهـ خوبهـ👌 🏻 🌸 |• برایـ همهـ هستـ💁 🏻 🌸 |• جـز مـنـ💔

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

- چراعـ + چیـ چراعـ - چراعـ یهـو - انقد دلمـ براشـ - تنگـ شد -منـیـ کهـ ادعا میکردمـ - هیچیـ واسـمـ مهمـ نیستـ

- چراعـ + چیـ چراعـ - چراعـ یهـو - انقد دلمـ براشـ - تنگـ شد -منـیـ کهـ ادعا میکردمـ - هیچیـ واسـمـ مهمـ نیستـ

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ{😔 💔 } اما همینـ %00.1 باقیموندهـ{😄 } باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ{😔 💔 } اما همینـ %00.1 باقیموندهـ{😄 } باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ

نمیدونـی چهـ حالـی پیـدا میکنمـ وقتـی دارمـ تـوی خیابـون راه میرمـو یکـی از کنارمـ رد میشهـ کهـ #عطرشـ شبیهـِ توعهـ #چـرانیستـیـ

نمیدونـی چهـ حالـی پیـدا میکنمـ وقتـی دارمـ تـوی خیابـون راه میرمـو یکـی از کنارمـ رد میشهـ کهـ #عطرشـ شبیهـِ توعهـ #چـرانیستـیـ

دلمـ پرهـ انقدـ کهـ انقد کهـ سر ریزـکهـ میشهـ از چشممـ میزنهـ بیرونـ هـــhehــــه

دلمـ پرهـ انقدـ کهـ انقد کهـ سر ریزـکهـ میشهـ از چشممـ میزنهـ بیرونـ هـــhehــــه

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ #saMi

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ #saMi

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدمـ

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدم

من %99.9 مطمئنمـ که اونـ دوسمـ ندارهـ اما همینـ %00.1 باقیموندهـ باعثـ میشهـ کهـ ادامهـ بدم

تو دلمـ همیشهـ هستیـ پیشـ رومـ اگهـ نباشیـ♥ عاشقتـ کهـ میشهـ باشمـ آرزومـ کهـ میشه باشیـ♥ دوریـ و ازمـ جدایی ولیـ کُنج دل یه جایی داریـ♥ مثلـ نبضیـ تو وجودمـ کهـ میزنیـ و بیـ صدایی♥

تو دلمـ همیشهـ هستیـ پیشـ رومـ اگهـ نباشیـ♥ عاشقتـ کهـ میشهـ باشمـ آرزومـ کهـ میشه باشیـ♥ دوریـ و ازمـ جدایی ولیـ کُنج دل یه جایی داریـ♥ مثلـ نبضیـ تو وجودمـ کهـ میزنیـ و بیـ صدایی♥