به خدا زوده زوده که بگی دیگه حرفی نمیمونه ...بخدا زوده وا