ﺩﻟــــﻢ ﺑﺮﺍﯾــــﺖ ﺗنـــــﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …         ﺗﻨـــــﮓ ﮐـــــ...

ﺩﻟــــﻢ ﺑﺮﺍﯾــــﺖ ﺗنـــــﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …

ﺗﻨـــــﮓ ﮐــــــﻪ ﻣﯿــــﮕﻮﯾﻢ … نـــــــﻪ ﻣﺜــــــــﻞ..... ﺗﻨــــــﮕﯽ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ … ﺩﻟـﺘﻨـــﮕﯽﻣـــﻦ …. ﺷﺒﯿــــــﻪ ﺣـــــــﺎﻝ.... ﻧﻬﻨـــــــــﮕﯽ ﺍﺳــــــــﺖ …... ﮐــــــــﻪ ﺑﺠــــــــﺎﯼ ﺍﻗﯿﺎنــــﻮﺱ .. ﺍﻭ ﺭﺍ...ﺩﺭ ﺗﻨـــﮓ ﻣﺎﻫــــﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧــﺪ ... ﺩﻟــﻢ ﺑــــــﺮﺍﯾـــــــﺖ ﺗــﻨـــــــﮓ..... ﺷـــــــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﯾــﻦ ﯾﻌﻨــــــﯽ.... ﺭﯾــــــــــﻪ ﻫﺎﯼﻣــــــــــــﻦ .... دمﻭﺑـــﺎﺯﺩﻡ ﻧــــــــﻔﺴــــﻬﺎﯼ.. ﺗـــــــــــــــﻮ ﺭﺍ....... ﮐـــﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧـد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...