شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه کنار خیابان، سیری ام را و