دلتنگ کسی شده ام که لیاقت عشقم را نداشت و رفت...نمی دانم