شما جای این پسر بودید این کارو میکردید؟؟کامنت لطفا