چرا هاشمی در برابر تحریف اندیشه امام و انقلاب سکوت می کند