ای جون کاش همیشه با هم متحد باشید و دوباره کامل بشید این