به آنهایی که دوستشان دارید بگویید :"دوستت دارم"
بگویید در ای...

به آنهایی که دوستشان دارید بگویید :"دوستت دارم"

بگویید در این دنیای شلوغ، سنجاقشان کرده اید به دلتان!
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کمتر از عمر شکوفه هاست.
بگویید حتی اگر نشنوند... دوستت دارم...