جزئیات جدید از درگیری سپاه با اشرار مسلح در شمالغرب کشور