افتخارم این است که بزرگترین گنبد آجری جهان در استان زادگا