اولین باری که دزدی کردم هفت سالم بود ، شایدم هشت سال.