مهم نیست موانع و سختی ها و غمها چقدر بزرگ و غیر قابل حمل