سلام به همه بچه هاي با مرام ويس ميخاستم ازتون خدافظي بگير