هر هنجره ای که در جهت اختلاف( شیعه سنی)حرف بزند باندگوی د