اگه احساس کردی کسی رو نداری ب این فک کن هزاران گلبول سفید