روی تخت با چشم های بسته دراز کشیده بود ، یک دفعه یه لبخند