:diamond_shape_with_a_dot_inside:آیات قرآن کریــــم درباره ی...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:آیات قرآن کریــــم درباره ی حجــ:heavy_black_heart:ـــاب :diamond_shape_with_a_dot_inside:


1⃣ :hibiscus: آیه ی 32 سوره ی الاحزاب:hibiscus:

:pushpin: خطاب به زنان مسلمان می فرماید:
ای زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید، اگر خداترس و پرهیزکار باشید پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید مبادا آنکه دلش بیمار (هوا و هوس) باشد به طمع افتد، بلکه متین و درست سخن گویید.  

2⃣ :hibiscus: آیه ی 33 سوره ی الاحزاب:hibiscus:

:pushpin: خطاب به زنان مسلمان می فرماید:
و در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید (بی حاجب و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره ی جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی نکنید و نماز به پا دارید و…  

3⃣ :hibiscus: آیه ی 53 سوره ی الاحزاب :hibiscus:

:pushpin:می فرماید:
…و هرگاه از زنان متاعی می طلبید از پس پرده طلب نمایید که حجاب برای آنکه دلهای شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است و…  

4⃣ آیه ی 55 سوره ی الاحزاب

:pushpin: کسانی که بر زنان محرم هستند را ذکر کرده و می فرماید:
و زنان را باکی نیست که بر پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران و زنان مسلمان و کنیزان ملکی بی حجاب و بدون پوشش در آیند. (و از غیر اینها باید احتجاب کنند)
*این آیه برای محرمان زنان مجرد بوده و کلیه ی محرمان در آیه ی 31 سوره ی نور در پایین تر ذکر شده است.

5⃣ :hibiscus: آیه ی 59 سوره ی الاحزاب:hibiscus:

:pushpin: می فرماید:
ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مومن بگو که خویشتن را (به چادر) بپوشانند که این کار برای اینکه شناخته شوند (به ایمان دار بودن) و اذیت و آزار نکشند (از تعرض و جسارت آزار نکشند) بر آنان بهتر است و…  

6⃣ :hibiscus: آیه ی 30 سوره ی نور:hibiscus:

:pushpin: می فرماید:
بگو: مومنین چشمهایتان را از نگاه ناروا بپوشانند و از فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شما بهتر است و البته خداوند به هر چه انجام دهید کاملا آگاه است.  

7⃣ :hibiscus: آیه ی 31 سوره ی نور :hibiscus:

:pushpin: می فرماید:
و بگو به زنان مومن تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود آشکار نسازند و باید خود را بپوشانند و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود و پدران شوهر و پسران و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و پسران خواهر خود و زنان و کنیزان ملکی و اتباع و اطفالی که هنوز بر مسائل زنان آگاه نیستند و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود و…

8⃣ :hibiscus: آیه ی 60 سوره ی نور :hibiscus:

:pushpin:می فرماید:
و زنان سالخورده که امید ازدواج ندارند بر آنان باکی نیست اگر زینت خود را ظاهر کنند و یا جامه های خود را (مانند چادر و روپوش) نزد نامحرمان بردارند و اگر باز عفت برگزینند بهتر است و…

:hibiscus:حجــاب برتــر:hibiscus:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار