زندگی آنقدر ابدی نیست که بخوایی مهربانیت را به فردا انداخ