اقا لدفن جواب بدین میخوام ببینم نظرتون در مورد من چیه