سخـت بـهـم رســیــدیــم امـــاگــذشـــتـی چـه سـاده