اونقـدرآم کــهْ فِکـر میکنـیـم دوست دآشتن همیشـگـی سَخـ