man khodaeam ro be andaze khodesh dust daram shoma htor