عشق:heavy_black_heart:️یعنیوقتی دلت گرفته..وقتی تنهاییوقتی ح...

عشق:heavy_black_heart:️یعنی

وقتی دلت گرفته.. وقتی تنهایی وقتی حوصله ات سررفته بهش بگی اونم بگه به من چه توام دلت بگیره وبگی باشه بای بعدم بلافاصلهoffشی بعدیهوصفحه گوشیت روشن شه بدش ببینی نوشته:heavy_black_heart:️My Breath:heavy_black_heart:️ یهوقندتودلت آب شه برداری وبگی:الوبفرمایید بدش بگه:نبینم خانومم دلش بگیره تاوقتی من هستم چرادلش بگیره یهواشکی ازگوشه چشمت بچکه وبگی:اخه توکه دوسم نداری اونم باخنده بگه:من غلت بکنم بعدم دوساعت باهم حرف بزنین وتوروبخندونه تادیگه غصه ات نگیره

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار