درد داره وقتی تصمیم قلبت با مغزت فرق داره

درد داره وقتی تصمیم قلبت با مغزت فرق داره