خیلی کار زشتیه از لای در تو خونه مردم نگاه کردن.......واق