زیبایی دلت رابه رخ آسمان میکشم تا کمتر به مهتابش بنازد