این یکی از بهترین کشتی کج از نظر منه دیگه بقه چه نظری دار