خیلی وقتها باخود فکر میکنم چرا در زندگی من + او = ما نمی