سردار شهید حاج حبیب لک زایی و سردار شهید حاج حسین همدانی