در آرزوی شهادت:‍ ‍ خواهر و برادر خوبم!:smiling_face_with_smi...

در آرزوی شهادت:

‍ ‍ خواهر و برادر خوبم!:smiling_face_with_smiling_eyes: من و شما اگه خودمون رو درست نکنیم،جامعه ساخته نمی شه...:see-no-evil_monkey: اگر تو بگی من هر جور دلم بخواهد می گردم شما نگاه نکن،عذر بدتر از گناه آوردی...:smirking_face: اگر کسی با دیدن رفتار اخلاق و ظاهر تو به گناه بیفته تو هم در گناه اون شریکی!:grinning_face_with_smiling_eyes: تو را هم مجازات می کنند روز قیامت...:expressionless_face: اما گناه اگر ترک شود،آثار و برکاتی دارد که خودت هم درش می مانی...:white_smiling_face:️ چنان شیرینی خدا را در دلت حس میکنی که هرگز با چیزی تعویض نمی شود..!:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles::diamond_shape_with_a_dot_inside::sparkles: ابراهیم گرفته و ناراحت بود...:thinking_face: رفتم کنارش ازش پرسیدم:چی شده داش ابرام؟مشکلی پیش اومده؟:smiling_face_with_smiling_eyes: اول نمی گفت. اما بعدش به حرف اومد:چند روزه دختری تو این محله به من گیر داده و میگه تا تورو به دست نیارم ولت نمی کنم...!:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: رفتم تو فکر یدفعه خندیدم!:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes: ابراهیم گفت:خنده داره؟:grinning_face_with_smiling_eyes: گفتم:داش ابرام ترسیدم فکر کردم چی شده...با این تیپ و قیافه ای که تو داری این اتفاق عجیب نیست!:white_smiling_face:️ گفت:یعنی چی؟!یعنی بخاطر تیپ و قیافه ام این حرفو زده؟:flushed_face: گفتم:شک نکن…!:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye: روز بعد تا ابراهیم رو دیدم خندم گرفت...:face_with_tears_of_joy: با موهای تراشیده اومده بود محل کار و بدون کت و شلوار...:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes: فردای اون روز با پیراهن بلند به محل کار اومد و باچهره ای ژولیده تر...:winking_face: حتی با شلوار کردی و دمپایی آمده بود...:face_with_tears_of_joy::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: ابراهیم مدتی این کار را ادامه داد تا از این وسوسه شیطانی رها شد...:smiling_face_with_halo::victory_hand:️:white_up_pointing_index:️ :rose:#شهدا_حجاب_حیا :rose:#شهید_ابراهیم_هادی :rose:#پهلوان_بی_مزار

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...