کار خودمه رو یکی از دخترای باغمون کشبیدم خیلی دوسش دارم خ