اینکه به راحتی از هم رد بشیم خوب نیس!!مگه ما چقدر عمر میک